0,045

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech SLUŠNEJ KANÁL TV s.r.o.
 1. Předmět smlouvy, základní principy
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech SLUŠNEJ KANÁL TV, (dále „Obchodní podmínky“) upravují postup uzavírání smluv o vysílání obchodních sdělení.
    
  2. Vysílání obchodních sdělení v různých televizních pořadech vysílaných SLUŠNEJ KANÁL TV, lze zajistit pouze na základě smlouvy uzavřené s SLUŠNEJ KANÁL TV. SLUŠNEJ KANÁL TV jakožto provozovatelem vysílání televizních programů a třetí osobou jakožto objednatelem.
    
  3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součást všech smluv uzavíraných SLUŠNEJ KANÁL TV týkajících se vysílání obchodních sdělení v televizních programech vysílaných SLUŠNEJ KANÁL TV. Obsah smluv o odvysílání obchodních sdělení v televizních programech SLUŠNEJ KANÁL TV musí být vykládán v souladu právě s těmito Obchodními podmínkami. V případě rozporu obsahu příslušné smlouvy a těchto Obchodních podmínek má přednost obsah dané smlouvy.
    
  4. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno pro některý z ostatních typů obchodních sdělení něco jiného, vztahují se pravidla dle těchto Obchodních podmínek týkající se obchodních sdělení i na ostatní typy obchodních sdělení. Není-li původně stanoveno jinak, vztahují se ustanovení týkající se reklamních spotů i na souvislé teleshoppingové bloky, teleshoppingové šoty a sponzorské vzkazy. Není-li stanoveno jinak, platí pravidla týkající se reklamních kampaní i pro kampaně při teleshoppingu nebo sponzorování.
    
 2. Používané pojmy
  1. Televizním programem se rozumí úplně každý program, který SLUŠNEJ KANÁL TV vysílá či v budoucnu bude vysílat, a to bez ohledu na způsob šíření, za předpokladu, že se dle právních předpisů jedná o televizní vysílání (dále „Televizní program“).
    
  2. Objednatelem se rozumí právnická či fyzická osoba (dále „Objednatel“), která se zajímá o odvysílání obchodního sdělení v Televizním programu. Reklamní agenturou se rozumí subjekt, jehož náplní podnikání je reklamní činnost nebo zprostředkování reklamy, a který SLUŠNEJ KANÁL TV prokáže pověření k zakoupení obchodních sdělení pro daného klienta (dále „Reklamní agentura“). Klientem se rozumí osoba, od které pochází podnět k vysílání obchodního sdělení a která určuje, co má být obchodním sdělením propagováno (dále „Klient“) (společně dále „Předmět reklamy“).
    
  3. Nákupem obchodního sdělení se rozumí uzavření smlouvy (ať už potvrzení objednávky či jiným způsobem), na jejímž základě za podmínek upravených smlouvou a těmito Obchodními podmínkami vznikne Objednateli právo požadovat řádného odvysílání obchodního sdělení v Televizním programu a SLUŠNEJ KANÁL TV právo na zaplacení domluvené ceny.
    
  4. Objednávkou se rozumí návrh Objednatele na uzavření smlouvy o odvysílání obchodního sdělení v Televizním programu v souladu právě s těmito Obchodními podmínkami. Tento návrh je řádně označen jako objednávka.
    
  5. Přijatou objednávkou se chápe smlouva o odvysílání obchodního sdělení v Televizním programu uzavřená akceptací objednávky Objednatele ze strany SLUŠNEJ KANÁL TV (dále „Objednávka“).
    
  6. Obchodní smlouva je písemná smlouva o odvysílání obchodního sdělení v Televizním programu. Tato smlouva je označena jako obchodní smlouva (dále „Obchodní smlouva“).
    
  7. Ceníkem se rozumí ceník vydaný SLUŠNEJ KANÁL TV, platný ke dni uzavření smlouvy o odvysílání obchodního sdělení v Televizním pořadu SLUŠNEJ KANÁL TV (dále „Ceník“). Každé změny Ceníku budou oznamovány s předstihem minimálně 1 měsíce před nabytím jejich účinnosti.
    
  8. Reklamní kampaň je nákup reklamy pro stejný Předmět reklamy v neměnné stopáži spotu za období maximálně 1 kalendářního měsíce (dále „Reklamní kampaň“).
    
  9. Spotem se rozumí jakékoliv celistvé a ohraničené obchodní sdělení určené k odvysílání v Televizním programu, s výjimkou obrazové nebo zvukové zmínky o produktu uvnitř zápletky pořadu, která má charakter umístění produktu (dále „Spot“). Za alianční spot se považuje spot propagující více než jednoho Klienta nebo více než jednu značku, a to i v případě, že se jedná o Klienta, u kterého je prodej zboží vícera značek běžný (Např. řetězec supermarketů) (dále „Alianční spot“).
    
  10. Pojmy obchodní sdělení, reklama, teleshopping, sponzorování a umístění produktu mají v těchto Obchodních podmínkách stejný význam, jako mají dle definic obsažených v § 2 odst. 1, 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále „ZPRTV“). Pojmy souvislý teleshoppingový blok a teleshoppingový šot mají stejné významy, jaké vyplývají ze ZPRTV.
    
 3. Podmínky a procesy uzavírání smluv o vysílání obchodních sdělení a jejich změn
V takovém případě SLUŠNEJ KANÁL TV vyzve Objednatele k dodání upraveného nebo náhradního Spotu, který neodporuje výše uvedenému a je v souladu s programovými standardy vysílání a technickými podmínkami pro výrobu reklamních spotů, sponzorských vzkazů a teleshoppingu určených k odbavení do distribuční sítě SLUŠNEJ KANÁL TV (dále „Technické podmínky“) stanovenými SLUŠNEJ KANÁL TV. Pokud nedodá Objednatel upravený nebo náhradní Spot před jeho plánovaným termínem vysíláním, má SLUŠNEJ KANÁL TV právo od příslušné Obchodní smlouvy odstoupit s okamžitou platností. Bez ohledu na to, zda SLUŠNEJ KANÁL TV odstoupí od Obchodní smlouvy či nikoli, SLUŠNEJ KANÁL TV má právo v takovém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané ceny za předmětné vysílání obchodního sdělení či sjednaného sponzorského příspěvku uvedeného v Obchodní smlouvě.
 1. Objednatel doručením Objednávky SLUŠNEJ KANÁL TV souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Objednatel zasílá pravidelně Objednávky na jednotlivé měsíce kalendářního roku, pokud SLUŠNEJ KANÁL TV neurčí jinak. Objednatel je povinen SLUŠNEJ KANÁL TV na požádání bez odkladů podepsaný výtisk Objednávky doručit.
   
 2. Předpokladem existence Obchodní smlouvy v mezi SLUŠNEJ KANÁL TV a Objednatelem je, aby SLUŠNEJ KANÁL TV Objednávku Objednatele akceptovala. Za potvrzení této Objednávky se považuje zaslání rozpisu vysílání v rámci Objednávky nebo zaslání dodané Objednávky potvrzené ze strany SLUŠNEJ KANÁL TV oprávněnou osobou.
   
 3. Objednatel je povinen dodat SLUŠNEJ KANÁL TV všechny podklady potřebné pro uveřejnění obchodního sdělení v TV programu, jež jsou uvedeny v Obchodní smlouvě a v dokumentech uvedených v článku III, v termínu stanoveném v Obchodní smlouvě, a není-li termín pro předání podkladů v Obchodní smlouvě stanoven, do tří (3) pracovních dnů od jejího uzavření. Objednatel se zavazuje dodat podklady obchodního sdělení ve formě stanovené Technickými podmínkami pro dodání podkladů a to buď na DVD nosiči, nebo umístěním na FTP společnosti SLUŠNEJ KANÁL TV Každým dodáním podkladů Objednatel vždy prohlašuje a ubezpečuje SLUŠNEJ KANÁL TV, že tyto podklady nejsou a obchodní sdělení na jejich základě nebude v rozporu s právním předpisem ani nebude porušovat práva třetích osob. V případě, že třetí osoba uplatní vůči SLUŠNEJ KANÁL TV jakýkoli nárok v souvislosti s obsahem či formou obchodního sdělení, nebo že kterýkoli orgán učiní v téže souvislosti vůči SLUŠNEJ KANÁL TV jakýkoli úkon, je Objednatel povinen na své náklady bránit SLUŠNEJ KANÁL TV před takovými nároky či úkony a odškodnit jej v souvislosti s jejich následky. To zahrnuje i povinnost zahájit řízení, případně do zahájeného řízení vstoupit či v něm SLUŠNEJ KANÁL TV podporovat, nebo povinnost složit k rukám SLUŠNEJ KANÁL TV na jeho výzvu přiměřenou zálohu, jež bude ze strany SLUŠNEJ KANÁL TV odůvodněna povahou a rozsahem uplatněných nároků nebo předmětu řízení.
   
 4. Objednatel bere na vědomí, že SLUŠNEJ KANÁL TV nebude posuzovat podklady k obchodnímu sdělení po právní stránce, spoléhaje se na prohlášení Objednatele učiněné článku IV Obchodních podmínek. SLUŠNEJ KANÁL TV je i tak oprávněna předané podklady odmítnout, a vyzvat Objednatele k jejich úpravě, pokud budou zcela zjevně v rozporu s právními předpisy nebo pokud nebudou splňovat technická kritéria. Objednatel je povinen upravit podklady k obchodnímu sdělení do pěti (5) pracovních dnů od výzvy vydavatelství, poruší – li Objednatel tuto povinnost, je SLUŠNEJ KANÁL TV oprávněno od Obchodní smlouvy odstoupit.
   
 5. Jako předpoklad je přijetí Objednávky Objednatele na vysílání obchodních sdělení v Televizním programu, aby bylo součástí Objednávky uvedení přesného názvu (značky) výrobku či služby či jiného produktu či jiného předmětu obchodního sdělení. Objednávka musí také obsahovat přesnou dobu trvání Reklamní kampaně, délku Spotu a cenu za prodávanou jednotku.
   
 6. Za předpoklad přijetí Objednávky Objednatele se bere rovněž písemné sdělení identifikačních údajů o zadavateli a zpracovateli ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále „ZRR“), a to alespoň v rozsahu názvu, identifikačního čísla, sídla. Objednatel je zodpovědný za pravdivost, úplnost a přesnost těchto údajů.
   
 7. Jestliže vysílání obchodního sdělení zadává Reklamní agentura, předloží zároveň s Objednávkou písemné pověření Reklamní agentury Klientem k zaslání přesně takovéto Objednávky.
   
 8. SLUŠNEJ KANÁL TV si vyhrazuje právo neuzavřít s Objednatelem Obchodní smlouvu a současně právo odmítnout vysílání obchodního sdělení i po uzavření Obchodní smlouvy v případě, že podle uvážení SLUŠNEJ KANÁL TV by odvysíláním obchodního sdělení s ohledem na jeho původ, obsah či formu mohlo dojít k:
  • porušení zákona, zejména ZPRTV a ZRR,
  • porušení povinností stanovených licencí k vysílání příslušného Televizního programu,
  • možnému postihu SLUŠNEJ KANÁL TV ze strany třetích osob (např. majitelů práv, soutěžitelů, apod.) či orgánů veřejné moci,
  • porušení Kodexu reklamy Rady pro reklamu či jiných samoregulačních předpisů nebo etických pravidel,
  • porušení oprávněných zájmů SLUŠNEJ KANÁL TV ve vztahu ke třetím osobám.
 9. SLUŠNEJ KANÁL TV není povinna objednávku Objednatele akceptovat.
   
 10. SLUŠNEJ KANÁL TV bezdůvodně neodmítne požadavek Objednatele na snížení celkového objemu Reklamní kampaně o méně než 20% z její celkové ceny. Celková cena Reklamní kampaně pro toho kterého Objednatele v souvislosti s tím kterým Klientem vyplývá z příslušné smlouvy. Při kalkulaci výsledné celkové ceny
  Reklamní kampaně se berou v úvahu rovněž příplatky, slevy či jiné dohodnuté úpravy ceny.
   
 11. Pokud bude Objednatel požadovat snížení celkového objemu Reklamní kampaně o 20% a více z celkové ceny Reklamní kampaně vypočtené dle předchozího odstavce, je předpokladem uzavření dohody o takovém snížení celkového objemu Reklamní kampaně, že Objednatel zaplatí SLUŠNEJ KANÁL TV smluvní pokutu dle článku IV. odst. 20) těchto Obchodních podmínek. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně ujednávají, že i v tomto případě může SLUŠNEJ KANÁL TV uzavření dohody o takovém snížení celkového objemu reklamní kampaně bez jakéhokoliv uvedení důvodu odmítnout. Ujednání dle tohoto odstavce platí i pro sponzorování, přičemž cena (výše sponzorského příspěvku) je stanovena právě SLUŠNEJ KANÁL TV v její nabídce podmínek pro sponzorování jednotlivých pořadů či programu.
   
 12. V případě, že Objednatel bude žádat změnu Objednávky poté, co již předal SLUŠNEJ KANÁL TV podklady, SLUŠNEJ KANÁL TV může změnu obchodního sdělení umožnit. Pokud tak učiní, má právo požadovat po Objednateli dodatečnou odměnu za obchodní sdělení ve výši 3%, nejméně však 500 Kč.
   
 13. Objednatel uzavírá Obchodní smlouvu v Televizním programu vlastním jménem a na vlastní účet. Je-li to dopředu sjednáno, může Objednatel uzavřít smlouvu vlastním jménem a na cizí účet.
   
 1. Práva a povinnosti obou stran
  1. Objednatel předkládá do vysílání Televizního programu Spot, jehož obsah, forma i provedení jsou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a licencí k vysílání Obchodní sdělení musí rovněž odpovídat vysílacím standardům pro zařazení. Obchodních sdělení do vysílání Televizního programu (dále „Vysílací standardy“), pokud SLUŠNEJ KANÁL TV takovéto Vysílací standardy vydá a oznámí je Objednateli. Obchodní sdělení předkládané do vysílání musí taktéž odpovídat Technickým podmínkám. Všechny náklady a škody vzniklé SLUŠNEJ KANÁL TV jakýmkoli porušením tohoto ustanovení hradí Objednatel.
    
  2. Objednatel je v plném rozsahu odpovědný za obsahovou stránku obchodních sdělení, včetně sponzorských vzkazů, a zavazuje se zprostit SLUŠNEJ KANÁL TV veškerých nároků jakékoli povahy uplatňovaných třetími osobami vůči SLUŠNEJ KANÁL TV. Jedná se zejména, nikoli však pouze, o všechny nároky vyplývající ze soutěžního práva, práva na ochranu proti nekalé soutěži, všeobecných osobnostních práv, práv autorských a souvisejících s právem autorským, práv průmyslových a práv na označení, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje nahradit SLUŠNEJ KANÁL TV veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s uplatněním takovýchto nároků třetími osobami.
    
  3. Objednatel uzavřením Obchodní smlouvy prohlašuje a garantuje, že řádně získal a v celém rozsahu uhradil a vypořádal všechna práva a veškeré honoráře, odměny a náhrady všech majitelů práv v souvislosti s výrobou a vysíláním obchodního sdělení v Televizním programu, tj. všechna práva k nehmotným statkům (včetně synchronizačních práv) související s obchodním sdělením s výjimkou televizních vysílacích práv k hudebním dílům s textem nebo bez textu. SLUŠNEJ KANÁL TV se zavazuje, že uhradí televizní vysílací práva k hudebním dílům s textem nebo bez textu prostřednictvím Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním (dále „OSA“); SLUŠNEJ KANÁL TV takto zajistí vypořádání vysílacích honorářů autorů chráněné hudby a textu uvedených v hudební sestavě, a to ve výši vyplývající z platné smlouvy mezi SLUŠNEJ KANÁL TV a OSA. Pokud je ve spotu užita hudba a není možno vysílací práva k ní vypořádat shora uvedeným způsobem (např. pokud autor v souladu se zákonem vůči SLUŠNEJ KANÁL TV a OSA vyloučí účinky hromadné smlouvy OSA), je Objednatel zejména povinen získat předem veškerá potřebná oprávnění a tato oprávnění a příslušné honoráře sám uhradit a vypořádat. SLUŠNEJ KANÁL TV v případě, že jí bude následně (např. na základě souhlasu autora nezastupovaného OSA) vyúčtován jakýkoli poplatek od OSA, upustí od vyúčtování poplatku Objednateli jen v případě, že Objednatel nejpozději před začátkem vysílání prokáže, že získal individuální souhlas autora k tomuto způsobu užití díla a že byly vysílací honoráře v celém rozsahu vypořádány, jinak je Objednatel povinen poplatek v celém rozsahu vůči SLUŠNEJ KANÁL TV dle její volby dopředu uhradit či refundovat.
    
  4. Jestliže je ve Spotech užito zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům ve smyslu definice dle zákona č. 121/2001 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá Objednatel za to, že získal svolení výrobců zvukových záznamů k výrobě Spotu a svolení výkonných umělců k užití jejich uměleckých výkonů k výrobě Spotu a že přímo vypořádal v celém rozsahu oprávněné nároky všech výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů (s těmito osobami či prostřednictvím Intergram). Objednatel se taktéž zavazuje na vyžádání SLUŠNEJ KANÁL TV ve lhůtě, kterou SLUŠNEJ KANÁL TV stanoví, tuto skutečnost doložit předložením kopie příslušné smlouvy nebo např. kopie „Hlášení pro Intergram a potvrzení o platbě za použití komerčních snímků nebo záznamů či snímků vyrobených Českým rozhlasem v reklamě“ (dále „Hudební sestava“).
    
  5. Hudební sestava musí být dodána v podobě, v jaké ji požadují kolektivní správci. Dle požadavků kolektivních správců Hudební sestava aktuálně musí obsahovat minimálně název skladby, jméno autora (popř. textaře), označení nakladatele a přesnou stopáž použité hudby.
    
  6. V případě, že řádně vyplněná Hudební sestava či doklady dle odst. 4) nebudou Objednatelem včas předány SLUŠNEJ KANÁL TV, je SLUŠNEJ KANÁL TV oprávněna nezařadit tento Spot do vysílání. Pokud se tak skutečně stane, Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši sjednané ceny za vysílání spotu resp. ve výši sjednaného sponzorského příspěvku při sponzorování.
    
  7. Objednatel je srozuměn, že součástí náhrady škody mohou být i smluvní pokuty či náhrady škod účtované kolektivními správci SLUŠNEJ KANÁL TV v souvislosti s pozdním dodáním či nedodáním hudebních sestav nebo hlášení či jejich neúplností, s tím, že tito kolektivní správci požadují placení takovýchto smluvních pokut i retroaktivně. Objednatel prohlašuje, že byl seznámen se lhůtami pro dodání Hudebních sestav a hlášení a konstrukcí a výší smluvních pokut navrhovaných kolektivními správci, přičemž bere na vědomí, že se všechny tyto údaje mohou změnit, a to i retroaktivně. SLUŠNEJ KANÁL TV je povinna Objednatele informovat o všech aktuálních změnách týkajících se těchto údajů do 15 dnů poté, co nastanou.
    
  8. Všechny zpracované materiály pro vysílání musí být Objednatelem předány na jeho vlastní náklady a nebezpečí nejpozději do 7 pracovních dnů před zahájením prvního vysílání Spotu.
    
  9. Jestli Objednatel nedodá rozpis ve sjednané lhůtě, je SLUŠNEJ KANÁL TV oprávněna vybrat pro vysílání obchodního sdělení libovolný nosič a záznam sama, přičemž takovýto výběr ze strany SLUŠNEJ KANÁL TV není porušením Obchodní smlouvy a nemá vliv na sjednanou cenu.
    
  10. Pokud Objednatel nedodrží sjednanou stopáž obchodního sdělení, má SLUŠNEJ KANÁL TV právo nezařadit obchodní sdělení do vysílání, Objednatel je však povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši sjednané ceny za vysílání obchodního sdělení.
    
  11. Všechny nosiče předané Objednatelem SLUŠNEJ KANÁL TV zůstávají vlastnictvím Objednatele a to okamžikem jejich předání. SLUŠNEJ KANÁL TV se bude o tyto nosiče náležitě starat během účinnosti Obchodní smlouvy, přičemž za tyto nosiče Objednateli odpovídá pouze do výše jejich pořizovací hodnoty. Objednatel převezme nosiče na konci Reklamní kampaně nebo ukončení vysílání jiného obchodního sdělení nebo po skončení účinnosti Obchodní smlouvy, ať již skončí z jakéhokoli důvodu. SLUŠNEJ KANÁL TV má právo zničit jakékoli výše uvedené nosiče, které zůstanou v jejím držení, po uplynutí šesti měsíců od konce Reklamní kampaně či vysílání jiného obchodního sdělení nebo po skončení účinnosti smlouvy o vysílání obchodního sdělení, případně i dříve podle uvážení SLUŠNEJ KANÁL TV, avšak v takovém případě pouze po předchozí písemné výzvě Objednateli k převzetí těchto nosičů.
    
  12. SLUŠNEJ KANÁL TV je oprávněna provádět programové změny dle svých potřeb. SLUŠNEJ KANÁL TV takové změny oznámí Objednateli nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy měl být pořad, jehož se změna týká původně odvysílán, pokud Objednatelem objednané obchodní sdělení mělo být odvysíláno bezprostředně před či po takovémto pořadu dotčeného změnou nebo vloženo do takovéhoto pořadu. SLUŠNEJ KANÁL TV má v případě programových změn právo měnit umístění obchodního sdělení dle svého uvážení.
    
  13. SLUŠNEJ KANÁL TV prodává a Objednatel se zavazuje objednávat, obchodní sdělení ve formě reklamního spotu, sponzorského odkazu a teleshoppingu, není-li v příslušné Obchodní smlouvě v Televizním programu ujednáno jinak.
    
  14. SLUŠNEJ KANÁL TV má právo odvysílat více obchodních sdělení, než je objednáno, není však oprávněna obchodní sdělení odvysílané nad rámec celkové ceny dle Objednávky Objednateli účtovat.
   Jestli Objednatel nesplní sjednaný závazek nakoupit vysílání obchodních sdělení, zavazuje se nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí období, v němž měla být obchodní sdělení odvysílána, zaplatit smluvní pokutu ve výši 35% z finančního rozdílu mezi objemem, k jehož nákupu byl zavázán, a objemem, který byl skutečně realizován, v úrovni brutto ceny bez DPH.
    
 2. Podmínky vysílání, ceník a obsah smluv
  1. SLUŠNEJ KANÁL TV stanovuje cenu za odvysílání obchodního sdělení dle zařazení obchodního sdělení do jednotlivých programů SLUŠNEJ KANÁL TV.
    
  2. Za odvysílání Aliančního spotu se účtuje přirážka ve výši dle Ceníku. Za každého dalšího Klienta či značku se přirážka účtuje, její maximální výše je však omezena na částku odpovídající příplatku za 5 dalších Klientů či značek. Délka prezentace dalšího Klienta či další značky v aliančním spotu nesmí přesáhnout 30 % délky trvání obchodního sdělení.
    
  3. Případné další slevy či přirážky jsou obsaženy v Ceníku. Pokud má Objednatel nárok na slevu za odvysílání obchodního sdělení, tento nárok automaticky zaniká okamžikem, kdy se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny za odvysílání obchodního sdělení.
    
  4. Všechny tyto Obchodní podmínky mají v případě rozporu přednost před Ceníkem. Aktuálně účinný Ceník pro období od 1. 4. 2013 včetně údajů o slevách a přirážkách je veřejně k dispozici na www.tv.slusnejkanal.cz. SLUŠNEJ KANÁL TV je oprávněna Ceník kdykoli měnit. Každé změny Ceníku budou oznamovány s předstihem minimálně 1 měsíce před nabytím jejich účinnosti.
    
  5. Všechny potvrzené podmínky dle objednávky týkající se specifikace umístění spotů budou dodržovány v maximální možné míře, kterou lze spravedlivě požadovat, s ohledem na případné programové změny.
    
  6. Ceny nezahrnují DPH. K fakturovaným částkám bude účtována DPH v zákonné výši.
    
 3. Podmínky platby
  1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Objednatel povinen uhradit cenu za obchodní sdělení ještě před jeho zveřejněním na základě zálohové faktury vystavené SLUŠNEJ KANÁL TV. Neuhradí-li Objednatel cenu za obchodní sdělení dle Objednávky řádně a včas, je SLUŠNEJ KANÁL TV oprávněno od Obchodní smlouvy odstoupit. Daňové doklady- faktury jsou vystavovány do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a nestanoví-li smlouva jinak, z nich vyplývající platba bude splatná do 14 dnů ode dne jejich vystavení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den uveřejnění obchodního sdělení. Datem zaplacení se rozumí datum připsání finančních prostředků na účet SLUŠNEJ KANÁL TV.
    
  2. SLUŠNEJ KANÁL TV požaduje platbu ceny před prvním vysíláním obchodního sdělení. Objednatel bere na vědomí, že SLUŠNEJ KANÁL TV požaduje platbu ceny před prvním vysíláním zejména v případech Objednatelů, kteří objednávají vysílání obchodního sdělení u SLUŠNEJ KANÁL TV poprvé.
    
  3. Pro případ, bude-li se jednat ze strany SLUŠNEJ KANÁL TV o produkční či výrobní činnost pro Objednatele, budou daňové doklady - faktury vystavovány do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a nestanoví-li smlouva jinak, z nich vyplývající platba bude splatná do 14 dnů ode dne jejich vystavení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání audiovizuálního díla. Datem zaplacení se rozumí datum připsání finančních prostředků na účet SLUŠNEJ KANÁL TV.
    
  4. Přímé platby ze zahraničí jsou placeny ve volně směnitelné měně v přepočtu dle oficiálního kurzu České národní banky v den fakturace. Bankovní poplatky vyplývající z převodu sjednaných plateb ze zahraničí jsou placeny výlučně Objednatelem a jdou k jeho tíži. Objednatel je povinen oznámit SLUŠNEJ KANÁL TV vadu obchodního sdělení nejpozději do 14 dnů od jeho odvysílání, resp. ode dne, kdy obchodní sdělení mělo být zveřejněno v souladu s Obchodní smlouvou. Bylo-li Obchodní smlouvou sjednáno opakované odvysílání obchodního sdělení, a pokud Objednatel neoznámil SLUŠNEJ KANÁL TV vady tohoto obchodního sdělení ve lhůtě dle předchozí věty od jeho prvního odvysílání, nemůže se Objednatel domáhat nároků z vad následných odvysílání téhož obchodního sdělení.
    
  5. Neodvysílá-li SLUŠNEJ KANÁL TV obchodní sdělení v kvalitě sjednané v Obchodní smlouvě nebo určené na základě těchto Obchodních podmínek a je-li porušení tohoto závazku současně podstatným porušením Obchodní smlouvy, má Objednatel právo buď na náhradní odvysílání obchodního sdělení, nebo na přiměřenou slevu z ceny, jež bude určena rozdílem mezi původní cenou obchodního sdělení dle Objednávky a cenou určenou na základě těchto Obchodních podmínek pro odvysílání obchodního sdělení, jak ji SLUŠNEJ KANÁL TV skutečně zveřejnilo. Volba způsobu řešení odpovědnosti za vady náleží SLUŠNEJ KANÁL TV.
    
  6. Jiné nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny.
   Odchylka v rozlišení odvysílaného obchodního sdělení v rozmezí do 0,5 % není vadou inzerce. SLUŠNEJ KANÁL TV rovněž neodpovídá za technologickou chybu při odvysílání obchodního sdělení, která způsobí závadnost u méně než 1 % odvysílání konkrétního obchodního sdělení.
    
 4. Zvláštní ustanovení o sponzorování
  1. Předpokladem přijetí objednávky Objednatele týkající se sponzorování je, aby součástí objednávky byla specifikace Televizního pořadu, dle specifikace uvedené v ZPRTV. Předpokladem přijetí objednávky je rovněž uvedení všech dalších údajů povinně vyžadovaných zákonem; takovýmto údajem je ke dni účinnosti těchto Obchodních podmínek hlavní předmět činnosti sponzora programu či pořadu.
    
 5. Zvláštní ustanovení o daném umístění produktu
  1. V pořadu vysílaném SLUŠNEJ KANÁL TV je umístění produktu možné pouze na základě uzavření písemné smlouvy či Objednávky s přiloženou specifikací v produktovém listu, podepsané oběma stranami na téže listině.
    
  2. Objednatel bere na vědomí, že podle ustanovení § 53a odst. 2 písm. a) ZPRTV nesmí být obsah a doba zařazení do vysílání pořadů s umístěním produktu ovlivněn tak, aby tím byla dotčena redakční odpovědnost a nezávislost provozovatele televizního vysílání, a že tedy konečné rozhodnutí o nasazení pořadu a podoby umístění produktu je na SLUŠNEJ KANÁL TV. Objednatel rovněž bere na vědomí, že SLUŠNEJ KANÁL TV může rozhodnutí o nasazení a podobě umístění produktu změnit, přičemž takováto změna nemá vliv na podmínky sjednané smlouvou o umístění produktu. SLUŠNEJ KANÁL TV bude o takovéto změně Objednatele informovat. SLUŠNEJ KANÁL TV má právo pořad neodvysílat, což v takovém případě nemá právo na sjednanou odměnu. Za neodvysílání pořadu se pro tyto účely považuje, pokud pořad není odvysílán ve lhůtě do 3 měsíců od data plánovaného nasazení stanoveného SLUŠNEJ KANÁL TV.
    
  3. Na písemnou žádost Objednatele je SLUŠNEJ KANÁL TV povinna v dohodnutém termínu, nejpozději však 24 hodin před nasazením pořadu do vysílání, promítnout Objednateli záznam pořadu. Nebude-li dohodnuto jinak, uskuteční se projekce pořadu v čase určeném SLUŠNEJ KANÁL TV v sídle SLUŠNEJ KANÁL TV. SLUŠNEJ KANÁL TV se svého závazku dle tohoto odstavce může zprostit tak, že zašle Objednateli nejpozději však 24 hodin před nasazením pořadu do vysílání jeho záznam.
    
  4. Objednatel je oprávněn odmítnout písemně podobu umístění produktu v pořadu ve lhůtě 3 hodin od doručení či promítnutí záznamu pořadu, pokud podoba umístění produktu odporuje Obchodní smlouvě či ZPRTV. V případě, že tak Objednatel ve lhůtě dle předchozí věty neučiní, platí, že s podobou umístění produktu souhlasí. Objednatel je povinen SLUŠNEJ KANÁL TV uhradit či refundovat náklady, které jí vzniknou v souvislosti s její případnou odpovědností vyplývající z právních předpisů regulujících televizní vysílání či reklamu. V případě, že Objednatel oprávněně odmítne podobu umístění produktu v pořadu, je SLUŠNEJ KANÁL TV oprávněna pořad odvysílat, Objednateli však nevznikne povinnost dle předchozí věty a povinnost zaplatit za umístění produktu za sjednanou cenu.
    
  5. Objednatel bere na vědomí, že se na pořad a oznámení o umístění produktu vztahují veškerá práva a povinnosti provozovatele televizního vysílání a poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání dle právních předpisů upravujících tyto oblasti.
    
  6. Objednatel prohlašuje a garantuje, že v souvislosti s produktem, který má být umístěn, a s podobou případné zmínky o produktu získal a vypořádal veškerá oprávnění (zejména osobnostní práva, autorská práva a práva související s právem autorským, práva k jakémukoli duševnímu vlastnictví) potřebná k tomu, aby mohl být SLUŠNEJ KANÁL TV či třetí osobou, která svá práva odvozuje od SLUŠNEJ KANÁL TV, pořad užíván bez věcného, časového, teritoriálního, množstevního či jakéhokoli jiného omezení („k volné ruce“). Objednatel veškerá tato oprávnění postupuje SLUŠNEJ KANÁL TV, včetně oprávnění k dalšímu postoupení či poskytnutí těchto oprávnění.
    
  7. Produkt určený k umístění a veškeré další podklady s tímto související budou v dostatečném předstihu Objednatelem dodány na jeho vlastní náklad do místa natáčení. Je-li dohodnuto, že je SLUŠNEJ KANÁL TV povinna produkt či podklady Objednateli vrátit, je Objednatel povinen je převzít zpět v místě natáčení v čase dle dispozic SLUŠNEJ KANÁL TV. SLUŠNEJ KANÁL TV odpovídá za vrácení produktů a podkladů ve stavu, v jakém je převzala, s ohledem na běžné opotřebení a opotřebení vzniklé v důsledku sjednaného způsobu užití.
    
 6. Smluvní pokuty a odpovědnost
  1. V případě, že Objednatel poruší svou povinnost dodat SLUŠNEJ KANÁL TV upravené podklady ve smyslu článku III odst. 3 a 4 Obchodních podmínek, je povinen zaplatit SLUŠNEJ KANÁL TV smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
    
  2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je Objednatel povinen zaplatit SLUŠNEJ KANÁL TV smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
    
  3. Za každý započatý den prodlení s dodáním řádně zpracované Hudební sestavy nebo jiných dokladů dle článku IV odst. 4) Obchodních podmínek je SLUŠNEJ KANÁL TV, oprávněna účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
    
  4. Za každý započatý den prodlení s dodáním nosiče s vlastnostmi dle článku IV Obchodních podmínek je SLUŠNEJ KANÁL TV oprávněna účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. V případě nedodržení podmínek týkajících se výše uvedených vlastností nosiče způsobujících nemožnost zařazení obchodního sdělení do vysílání je Objednatel povinen vedle smluvní pokuty dle předchozí věty zaplatit SLUŠNEJ KANÁL TV navíc smluvní pokutu ve výši sjednané ceny za vysílání obchodního sdělení resp. výši sponzorského příspěvku u sponzorování.
    
  5. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu, resp. jejím zaplacením není nikterak dotčen nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy.
    
  6. Odpovědnost SLUŠNEJ KANÁL TV za skutečnou škodu se omezuje na částku 10 000 Kč a nároků na náhradu ušlého zisku se Objednatel vzdává.
    
 7. Společná a konečná ustanovení
  1. SLUŠNEJ KANÁL TV má právo ukončit vysílání obchodního sdělení a smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem po doručení výpovědi v případě, že
   • Objednatel je povinen zaplatit cenu předem, nedoloží zaplacení ceny alespoň 3 pracovní dny přede dnem, kdy mělo být zahájeno vysílání obchodního sdělení,
   • Objednatel je v prodlení se splněním závazků na peněžité plnění přesahujícím 10 dnů,
   • Objednatel podstatně porušil smlouvu,
   • Objednatel nezjednal nápravu nepodstatného porušení smlouvy ve lhůtě stanovené ze strany SLUŠNEJ KANÁL TV, přestože byl k tomuto ze strany SLUŠNEJ KANÁL TV vyzván.
     
  2. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) o možnosti odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvní povinnosti zůstávají nedotčena předchozím ujednáním. V případě předčasného ukončení či zrušení smlouvy způsobem vyplývajícím z předchozího odstavce nebo tohoto odstavce, Objednatel zaplatí SLUŠNEJ KANÁL TV cenu za provedené plnění a zároveň smluvní pokutu ve výši zbývající části ceny za sjednané plnění.
    
  3. Objednatel je oprávněn od uzavřené smlouvy o odvysílání obchodního sdělení před započetím plnění odstoupit, ale podmínkou je, aby dříve, než tak učiní, zaplatil SLUŠNEJ KANÁL TV odstupné dle § 355 obchodního zákoníku ve výši (i) okamžik odstoupení od Obchodní smlouvy čtyři týdny před odvysíláním obchodního sdělení a méně 100% celkové ceny dle dané Obchodní smlouvy a (ii) okamžik odstoupení od Obchodní smlouvy více než čtyři týdny před odvysíláním obchodního sdělení 50% celkové ceny dle dané Obchodní smlouvy.
    
  4. SLUŠNEJ KANÁL TV je oprávněna odstoupit od Obchodní smlouvy v případě že Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn jeho úpadek.
    
  5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem sdělily při uzavírání a následném plnění Obchodní smlouvy, jsou důvěrnými informacemi ve smyslu § 271 obchodního zákoníku, ledaže sdělující strana oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není důvěrná.
    
  6. Uzavřením Obchodní smlouvy Objednatel uděluje SLUŠNEJ KANÁL TV souhlas k tomu, aby zpracovávalo jeho osobní údaje, které Objednatel SLUŠNEJ KANÁL TV sdělil a které nejsou oprávněně zveřejněnými údaji ve smyslu § 5 odst. 2, písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., k marketingovým účelům, zejména k nabízení výrobků a služeb. Objednatel tento souhlas uděluje dobrovolně a na dobu 10 let od uzavření Obchodní smlouvy. Objednatel rovněž uděluje SLUŠNEJ KANÁL TV souhlas s předáním svých osobních údajů jinému správci, a to i do zahraničí. Pokud Objednatel zjistí nebo se domnívá, že SLUŠNEJ KANÁL TV provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou soukromého a osobního života Objednatele, má právo požádat vydavatelství o vysvětlení, požadovat, aby vydavatelství odstranilo takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Objednatel dále uděluje SLUŠNEJ KANÁL TV souhlas s využitím podrobnosti jeho elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení. Toto odstoupení od smlouvy musí být provedeno pouze v písemné formě.
    
  7. Vzniklé závazky SLUŠNEJ KANÁL TV vůči Objednateli na základě smlouvy o vysílání obchodního sdělení se rozumějí pouze závazky výslovně smlouvou stanovené. V případě sporu o existenci dalších závazků se má za to, že žádné další závazky SLUŠNEJ KANÁL TV kromě těch, které jsou ve smlouvě uvedeny, neexistují.
    
  8. Není-li ujednáno ve smlouvě či v těchto Obchodních podmínkách jinak, není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno právo na náhradu škody (včetně ušlého zisku) v plné výši. Za škodu se považují i dodatečné náklady spojené se stažením obchodního sdělení v případě předčasného ukončení či zrušení smlouvy.
    
  9. SLUŠNEJ KANÁL TV odpovídá Objednateli za případnou škodu, kterou zaviní. Není-li ujednáno jinak, SLUŠNEJ KANÁL TV odpovídá Objednateli za škodu jen do výše částky ceny za neodvysílané a Objednatelem zaplacené obchodní sdělení.
    
  10. Za nedodržení nebo opožděné plnění závazků SLUŠNEJ KANÁL TV neodpovídá podle smlouvy o vysílání obchodního sdělení způsobené událostmi mimo její kontrolu, jako např. povstáním, občanskými nepokoji, válkou nebo vojenskými operacemi, výjimečným stavem, mimořádnými opatřeními státní moci, možnými činy nebo opomenutími ze strany vlády nebo jiného orgánu státu či úřadu veřejné správy, nepříznivým počasím, poruchami spojových služeb, nezaviněnými technickými závadami vysílání, selháním nebo nedostatkem elektřiny, nutností dodržet právní předpisy či licenční podmínky (poskytování vysílacího času státním orgánům, poskytování informací veřejnosti), spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo dalšími událostmi mimo kontrolu SLUŠNEJ KANÁL TV.
    
  11. Obě smluvní strany si přečetly tyto Obchodní podmínky, jsou s nimi srozuměny a souhlasí s tím, že je budou dodržovat.
    
  12. Pokud není ve smlouvě o vysílání obchodního sdělení ujednáno jinak, nejsou tyto Obchodní podmínky z technických důvodů připojovány ke smlouvě jako příloha, jsou však její nedílnou součástí.
    
  13. Smlouva o vysílání obchodního sdělení, není-li ujednáno či v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, může být měněna a doplňována pouze písemnou dohodou.
    
  14. Oznámení SLUŠNEJ KANÁL TV adresovaná Objednateli musí mít minimálně formu e-mailové zprávy, není-li smlouvou či těmito Obchodními podmínkami stanoveno jinak.
    
  15. Neplatnost jednotlivého ujednání smlouvy o vysílání obchodního sdělení nezakládá neplatnost smlouvy jako celé. Obě smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání nahradit takovým platným ujednáním, které co nejpřesněji odpovídá obsahu a účelu původního ujednání.
    
  16. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je místem plnění závazku sídlo SLUŠNEJ KANÁL TV.
    
  17. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze – li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění SLUŠNEJ KANÁL TV.
    
  18. Objednatel není oprávněn postoupit svou pohledávku za SLUŠNEJ KANÁL TV bez jeho písemného souhlasu. Obdobný závazek platí pro započtení pohledávek jednostranným právním úkonem.
    
  19. Objednatel a SLUŠNEJ KANÁL TV se dohodli ve smyslu § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1, je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, resp. Městského soudu v Praze, je-li dána věcná příslušnost krajského soudu.
    
  20. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotovovány v českém jazyce.
    
  21. Veškeré vztahy, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy České republiky, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. V případě, že je přítomen mezinárodní prvek, smluvní strany sjednávají pro spory ze smluv o vysílání obchodních sdělení či v souvislosti s těmito smlouvami, včetně sporů o jejich platnost či následky neplatnosti, výlučnou jurisdikci soudů České republiky, přičemž místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu má SLUŠNEJ KANÁL TV sídlo.
    
  22. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2013.
    
V Praze dne 1.11. 2015